Vedtekter

Vedtekter for Holsåsen Sti og løypenemndene

 
§ 1.  Formål/ansvar
Nemnda har ansvar for merking og preparering for nødvendig vedlikehold og drift av langrennsløyper i hht vedtatt sti- og løypeplan for Holsåsen. Herunder kommer også evt. inngåelse av grunneieravtaler med evt. kompensasjonsordninger, anleggelse av nye løyper, grunnpreparering, og søknad om tippemidler vedr slike tiltak. Løypenemnda sørger også for å følge opp de tiltak som til enhver tid gjelder sitt område, beskrevet i kommunedel plan for stier og løyper


§ 2.  Styret/nemnda
Løypeområdet skal ha et styre som består av 5 personer. Styret bør være sammensatt av to representanter fra grunneiere, to representanter fra hytteeierne og 1 representant fra lokalmiljøet. Representantene velges for 2 år av gangen. Det velges 3 vararepresentanter hvor sammensetningen bør være en fra hver av de tre interessegruppene.  Styret er beslutningsdyktig når leder og 2 medlemmer er til stede. Av hensyn til kontinuiteten i styrearbeidet velges ca. halvparten av styrerepresentantene for 1 og 2 år på årsmøtet. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.


§ 3. Valgkomite
Valgkomiteen skal bestå av tre personer der leder velges på årsmøte. Valgnemnda skal komme med forslag til kandidater til alle de valg som årsmøte skal gjøre, i tillegg skal valgnemnda komme forslag til godtgjøring av revisor.


§ 4.  Daglig leder/arbeidstager
Nemnda kan ved behov ansette og/eller leie inn nødvendig ledelse/arbeidskraft som har til oppgave å følge retningslinjene fra styret.  Styret utformer stilling/arbeidsinstruks og fullmakter for daglig leder/arbeidstager.


§ 5.  Finansiering
Nemnda/styret er ansvarlig for anskaffelse, organisering, koordinering og bruk av offentlige bidrag, private bidrag og andre tilskudds ordninger. Rapportering om bruk av kommunalt tilskudd skal skje i henhold til gjeldene sti- og løypeplan.


§ 6.  Overskudd/utbytte
Eventuelt overskudd skal anvendes i tråd med formålet, jfr. § 1. Det utbetales ikke utbytte fra nemnda.


§ 7.  Årsmøtet
Årsmøtet er løypenemndas høyeste organ og består av styret, varamenn og alle som bidrar økonomisk.  Årsmøte avholdes hvert år innen utløpet av februar og tar stilling til følgende saker:

   1)      årsberetning
   2)      årsregnskap og disponering av resultat
   3)      budsjetter
   4)      valg av
      a.       styremedlemmer
      b.      leder og nestleder
      c.       revisor
      d.      valgkomite
   5)      honorar til revisor
   6)      andre saker som følge av vedtektene
   7)      eventuelle andre saker

 
Saker som en ønsker att blir tatt opp på årsmøte må være styret i hende to uker før årsmøte.

Til informasjon

Oppslag

Løypekjøring 2018:

Løypene kjøres i helger og etter behov. 
Følg med på
"Spor tråkkemaskin"